5ส มีอะไรบ้าง อบรม 5ส หลักสูตรใดและความสำคัญของการอบรม 5ส


อบรม 5ส

ปัจจุบันภาวะการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่ทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่ การเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการผสมผสานควบคุมปัจจัยต่างๆ โดยการบูรณาการเข้าด้วยกัน การดำเนินกิจกรรม 5ส นั้นถือเป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในองค์กรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพต่อชิ้นงาน นอกจากนั้นการดำเนินกิจกรรม 5 ส ก็ยังเป็นการส่งเสริมด้านความปลอดภัยอีกด้วย วันนี้เราจะพามาดูกันว่าการอบรม 5 ส คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร อบรมเนื้อหาแบบไหน

5ส ประกอบไปด้วย

 • สะสาง
 • สะดวก
 • สะอาด
 • สุขลักษณะ
 • สร้างนิสัย

การอบรม 5 ส ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากเป็นการส่งเสริมผลักดันให้พนักงานทุกคนได้มีจิตสำนึกและตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส ท้ายที่สุดแล้วจะนำไปสู่ผลลัพธ์การดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้และที่สำคัญก็คือการอบรมเพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส ทำให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดวัฒนธรรมต่อองค์กรที่ดีและทำให้บริษัทสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายและเพิ่มผลผลิตที่สามารถต่อยอดเพื่อสร้างคุณภาพให้กับองค์กรได้

อบรม 5สมีวัตถุประสงค์อย่างไร

 • เพื่อสร้างจิตสำนึกและหาวิธีการทำกิจกรรม 5 ส ในการทำงาน
 • เพื่อให้ทราบแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทำ  
 • เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิตและสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการทำกิจกรรม 5 ส ได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานหรือบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 • อบรม 5 ส เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเชื่อมั่นและสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในการทำงาน
 • เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรม
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

อบรม 5ส อบรมอะไรบ้าง

โดยหลักๆ แล้วผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการเพิ่มผลผลิตเป็นการอธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิตผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กรและลูกค้า เป็นอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมตามแนวคิด  ผู้เข้ารับการอบรม 5ส จะได้เรียนรู้หลักการ 5 ส และขั้นตอนการดำเนินโครงสร้าง ซึ่งจะได้อธิบายทบทวนถึงหลักการ 5 ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงสร้างที่องค์กรมีอยู่ด้วยหลัก PDCA

ผู้เข้ารับการอบรม 5ส จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงงาน นำกิจกรรม 5ส ไปใช้ในหน่วยงานเทคนิคการดำเนินงานอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้หลักสูตรการจัดทำเอกสารระบบ 5 ส และจัดทำมาตรการ 5ส

สุดท้ายและท้ายสุดผู้เข้ารับการอบรม 5ส จะได้รู้เกี่ยวกับเทคนิคการตรวจประเมิน 5ส ซึ่งจะได้อธิบายถึงหลักการจัดการทำเอกสารในระบบ 5 ส การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ การควบคุมเอกสารการจัดทำมาตรฐาน 5 ส ของหน่วยงานและของบริษัท